ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലികൾ ഏതൊക്കെയെന്നറിയാം

4080

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലികൾ ഏതൊക്കെയെന്നറിയാം. വിവിധ ജോലികളും അതിന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

* മാനേജ്‍മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ വർഷത്തിൽ 7-9 ലക്ഷം മുതൽ 20 -24 ലക്ഷം വരെ

* ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ – 5-9 ലക്ഷം

*അനലിസ്റ്റ് 

1)അസ്സോസിയേറ്റുകൾക്ക് – 7 – 13 ലക്ഷം 

2)വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ  10 -40 ലക്ഷം

*ഐ ടി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെയർ  

1) സോഫ്റ്റ് വെയർ അനലിസ്റ്റുകൾ – വർഷത്തിൽ    3 – 6 ലക്ഷം 

2)സീനിയർ എൻജിനീയർ – 4.5 -10 ലക്ഷം 

3)പ്രോജക്റ്റ് ലീഡ് – 6 -13 ലക്ഷം 

4)പ്രോഗ്രാം മാനേജർ – 8 -19 ലക്ഷം

*ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് -5 -7 ലക്ഷം മുതൽ 18 -24 ലക്ഷം വരെ