മലയാള ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും റഹ്മാന്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്‌ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളുടെ ഇടപെടല്‍ മൂലമോ?