ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് സമരസമിതി

10

കൊച്ചി : ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് പുതുവൈപ്പ് സമരസമിതി. ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു.