വീരത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രദർശനം ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയില്‍