Devotional

ശ്രീ ഗോകുലനാമ സ്തോത്രം

ശ്രീമദ്ഗോകുലസര്‍വസ്വം ശ്രീമദ്ഗോകുലമണ്ഡനം ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലദക്താരാ ശ്രീമദ്ഗോകുലജീവനം ॥ 1॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലമാത്രേശഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലപാലക ।
ധീമദ്ഗോകുലലീലാബ്ധിഃ ത്രീമദ്ഗോകുലസംശ്രയഃ മേ 2॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലജീവാത്മാ ശ്രീമദ്ഗോകുലമാനസം ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലദുഃഖഘ്നഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലവീക്ഷിതഃ ॥ 3॥

ഥ ശ്രീമദ്ഗോകുലസൌന്ദര്യം ശ്രീമദ്ഗോകുലസത്ഫലം ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലഗോപ്രാണഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലകാമഹഃ ॥ 4॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലരാകേശഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലതാരകഃ ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലപദ്മാലിഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലസംസ്തുതഃ ॥ 5॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലസങ്ഗീതഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലലാസ്യകൃത് ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലഭാവാത്മാ ശ്രീമദ്ഗോകുലപാലകഃ ॥ 6॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലഹൃത്സ്ഥാനഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലസംവൃതഃ ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലദൃക്പുഷ്ടഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലമോദിതഃ ॥ 7॥

ശ്രീമദ്ഗോകുലഭോഗ്യശ്രീഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലലാലിതഃ ।
ശ്രീമദ്ഗോകുലഭാഗ്യശ്രീഃ ശ്രീമദ്ഗോകുലസര്‍വകൃത് ॥ 8॥

ഇമാനി ശ്രീഗോകുലേശനാമാനി വദനേ മമ ।
വസന്തു സതതം ചൈവ ലീലാശ്ച ഹൃദയേ സദാ ॥ 9॥

ഇതി ശ്രീവിഠ്ഠലേശ്വരവിരചിതം ഗോകുലാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

shortlink

Related Articles

Post Your Comments


Back to top button